Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017

Datum: 19 april 2017
Tijdstip: 19.30 uur koffie klaar
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van 20 april 2016
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslagen: Bestuur, Activiteitensecretariaat, Redactie, Jeugdbestuur
6. Financiële jaarverslagen: Bestuur en Jeugdbestuur
7. Verslag kascontrole commissie (A. v.d. Hof, T. Leistra en L. Slingenberg)
8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
10. Begroting

PAUZE

11. Tussenevaluatie van de verschillende beleidsplannen (Beleidscommissie)
13. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar: Linda de Vries en Kimberly van Slochteren
14. Goede doelen
We krijgen af en toe vragen om geld te geven aan een goed doel. Moet je
daar als vereniging aan mee doen? Zo ja, waar moet het goede doel dan aan voldoen?
15. Jubilea en onderscheidingen
16. Het zonnetje
17. Behandelen van de ingediende rondvragen
18. Sluiting

Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten en verder praten!