EEN VEILIG SPORTKLIMAAT (VSK)

 

Bij C.G.V. Olympia vinden we dat ieder lid er recht op heeft, om onbezorgd en veilig te kunnen sporten.

Een veilig gevoel krijg je niet alleen wanneer blessures voorkomen worden, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Of dat nu in de rol van sporter, trainer, coach, vrijwillig kaderlid of jurylid is.

Je sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt.

Wanneer spreken we van een (pedagogisch) veilig sportklimaat: Als er een plek is waar iedereen met plezier kan sporten en alle kansen krijgt om zich op zijn/haar eigen niveau te kunnen ontwikkelen.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag die een gevaar zijn voor een veilig sportklimaat zoals:

 • pesten en uitsluiten
 • intimidatie zoals onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, bang maken, machtsmisbruik
 • discriminatie op grond van afkomst, uiterlijk, godsdienst, seksuele geaardheid
 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie en misbruik

Als club vinden we dit onderwerp belangrijk. Met de intentie om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, hebben we gedragsregels opgesteld voor sporters, leiding en bestuur.

Ervaar je als sporter grensoverschrijdend gedrag dan is de leiding het eerste aanspreekpunt. Kom je er samen niet uit, dan kan het bestuur worden ingeschakeld. Daarnaast kan je ten allen tijde terecht bij de vertrouwenscontactpersoon.


Naast de gezamenlijke normen, waarden en afspraken die op de site onder “informatie” beschreven zijn, gelden de volgende specifieke gedragsregels:

De sporter:

 • doet niets bij een ander wat hij/zij zelf ook niet wil.
 • komt niet aan een ander als de ander dat niet wil.
 • noemt de ander alleen bij de voornaam en gebruikt geen scheldwoorden.
 • lost kwaadheid niet op met slaan, schoppen, krabben e.d. Probeert samen te praten en gaat anders naar de leiding.
 • beoordeelt niemand op zijn/haar uiterlijk. Zogenaamde merkkleding bepaalt bij ons op de vereniging geen norm.
 • vertoont geen pestgedrag zoals b.v. uitlachen, negeren, buitensluiten, dreigen, stoken, dingen afpakken.
 • zal opkomen voor een ander, door hulp in te schakelen bij de leiding, wanneer hij/zij merkt dat er pestgedrag plaats vindt.
 • houdt zich óók aan deze regels in de kleedkamers en gangen. Laat de kleedkamer netjes achter.
 • onthoudt zich van online pestgedrag of ander grensoverschrijdend gedrag via apps of chats t.a.v. andere sporters van de vereniging.

De leiding:

 • is verantwoordelijk voor het welzijn van de sporter in de tijd dat de sporter les krijgt. Voor en na de les is leiding aanspreekpunt, maar niet eindverantwoordelijk. Dat zijn de ouders/verzorgers.
 • zorgt voor een veilige omgeving op het gebied van trainingssituaties en materialen, zodat er voor ieder een passend aanbod is.
 • zorgt voor een veilige omgeving op sociaal gebied, kent de gedragsregels en deelt deze ook met de sporters en heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • heeft kennis van het positief coachen van sporters en handelt daar ook naar.
 • luistert naar de sporter en respecteert het privéleven van de sporter, laat daarin een professionele houding zien.
 • behandelt elke sporter gelijkwaardig en respectvol, heeft voor elke sporter aandacht en onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen.
 • is alert op waarschuwingssignalen van grensoverschrijdend gedrag en schakelt bestuur en/of vertrouwenscontactpersoon in waar nodig.
 • kent het pestprotocol en gebruikt deze waar nodig.
 • is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en vorige functies en kan een VOG overleggen voordat hij/zij benoemd wordt als verenigingsleid(st)er.
 • onthoudt zich tijdens het begeleiden van sporters van verdovende middelen en ziet erop toe dat er tijdens het sporten geen verdovende middelen gebruikt worden.

Het bestuurslid:

 • heeft aandacht voor het bieden van een veilige omgeving, waarin elk lid zich prettig voelt.
 • luistert naar de belangen van de leden van de vereniging.
 • is open in de dingen die hij/zij doet, geeft inzicht in de manier waarop er te werk wordt gegaan en welke besluiten er worden genomen.
 • is betrouwbaar: vertrouwelijke informatie wordt op de juiste manier gebruikt, in het belang van het lid/ de leden waar het om gaat. Er is geen (financiële) belangenverstrengeling.
 • is zorgvuldig: er is respect en een gelijke behandeling voor iedereen binnen de vereniging. Besluiten worden goed onderbouwd en gerapporteerd, zodat er begrip is onder de leden.
 • heeft een voorbeeldfunctie en is zich daarvan bewust.
 • zorgt mede voor een duidelijk reglement waarin gedragsregels voor alle leden van de vereniging staan en ziet erop toe dat ieder zich daaraan houdt.
 • draagt mede zorg voor het bijscholen van leiding wanneer het gaat om VSK en positief coachen en het onder de aandacht brengen van protocollen.
 • neemt meldingen van ongewenst gedrag serieus en pakt dit zorgvuldig op volgens het protocol wat daarvoor bedoeld is.
 • zorgt er mede voor dat alle vrijwilligers die te maken hebben met sporters/ vertrouwelijke gegevens of financiën in het bezit zijn van een VOG.
 • houdt het pestprotocol up to date binnen de vereniging.

Vertrouwenscontactpersoon:

Binnen Olympia is er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij wie men terecht kan wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

Haar naam is Hester Kaal en is in het dagelijks leven HR adviseur en heeft zodoende ervaring met vertrouwelijke zaken. Zij is te bereiken via de mail: hesterkaal@olympiahoogeveen.nl. Hester is telefonisch te bereiken op 06-10869108.

De VCP is een contactfunctionaris binnen de vereniging die ingeschakeld kan worden wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn rondom incidenten.

Bij de VCP kun je volledig in vertrouwen je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken. Na het gesprek wordt bekeken wat de beste vervolgstappen zijn.

Besluitvorming om daadwerkelijk actie te ondernemen, ligt bij de melder. Afhankelijk daarvan kan de leiding of eventueel het bestuur acties ondernemen.

Van een VCP mag verwacht worden dat hij/zij discreet is en zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om zal gaan en de juiste routes weet te behandelen.


C.G.V. Olympia heeft een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan en hoopt door bovenstaande punten toe te passen dat iedereen veilig binnen de vereniging kan functioneren en sporten.

 

Hoogeveen, februari 2024